Hová tegyék a lábak visszérrel rendelkező piócáit, PIÓCA KEZELÉS, VAGY MÁS NÉVEN HIRUDOTERÁPIA


Homloka egészen kopasz volt, mély ráncokkal barázdálva, s vörös gyapjúszalag övezte. Halántékán ősz fürtjeivel a hová tegyék a lábak visszérrel rendelkező piócáit szellő játszadozott.

Állán is már hófehér, sűrű és pelyhes volt a szakálla. Köntöse és meztelen lába oly színű volt, mint az utak pora, amelyeken már annyi sok esztendő óta bolyongott. Oldalán durva művű lant csüngött.

hová tegyék a lábak visszérrel rendelkező piócáit visszér állapot

Úgy hívták, hogy az Aggastyán, úgy is hívták, hogy az Énekes. Még egy másik nevet is kapott azoktól a gyermekektől, akiket egy kis zenére és költészetre oktatott: úgy nevezték, hogy a Vak, mivel szemgolyójára, amelynek fénye kialudt az öregségtől, duzzadt és füsttől veres szemhéj borult, a tűzhelyek füstjétől, mert mindig odaült, ha énekelt.

De azért nem élt örökös éjben, s azt mondták, olyasmit is lát, amit más ember nem láthat. Három nemzedék óta járt-kelt a városokban szüntelenül, s most, hogy egész nap énekelt egy aegeai királynál, hazatért az otthonába, amelynek füstölgő teteje nadrág forró alakítók visszeres messziről is idelátszott; mert, miután egész éjjel megállás nélkül gyalogolt, nehogy útközben lepje meg a déli nap forrósága, a hajnalfényben felfedezte hazáját, a fehér Kümét.

Hajlott botjára támaszkodva és kutyája kíséretében lassú léptekkel ment-ment egyre, emelt fejjel, egyenes testtartásban, mivel maradt még ereje, s így állt ellen a meredek útnak, amely egy szűk völgynek ereszkedett.

Pióca kezelés kontraindikációk:

A nap, amely akkor volt kelőben az ázsiai hegyek felett, rózsaszín fényt árasztott az ég könnyű felhőire és a tenger színén szétszórt szigeteknek a partjaira. A tenger széle csak úgy sziporkázott. A dombok viszont, amelyeknek ormán pisztácia és terebintus virult, s amelyek kelet felé nyújtózkodtak, tovább őrizték árnyékukban az éjszaka üdítő enyheségét.

Az Aggastyán tizenkétszer tizenkét dárdahosszat számolt az ereszkedő talajon, s felismerte bal felől, két egyforma sziklafal közt, egy szentelt liget szűk bejáratát.

Beljebb, egy forrásnak a szélén, oltár állt, faragatlan kövekből róva. Egy babérfa borult rá félig, dúsan terhelt, virágos ágaival. A kitaposott térségen, az oltár előtt, csontok fehérlettek, áldozati állatok csontjai. Körös-körül, az olajfák ágazatán, áldozati ajándékok csüngtek.

Pióca kezelés, piócaterápia, orvosi pióca - NyirokCentrum Debrecen

Még odább, a hegyszoros félelmetes homályában, két ősi tölgy emelkedett, törzsükre szegzett bikafőkkel, amelyekből már csak a csontváz maradt. Az Aggastyán jól tudta, hogy ez az oltár Phoiboszé, betért hát a ligetbe, leoldott az övéről egy fülénél fogva tartott s agyagból készült edénykét, és a patak fölé hajolt, amely zöldellő böjtfűvel és zellerrel benőtt medrén, hosszú-hosszú kerülőkkel, a rét felé igyekezett.

Friss vizet mert az edénybe, s mivel jámbor ember volt, pár cseppet az oltár elé öntött, mielőtt még ivott volna. Az Aggastyán imádta a halhatatlan isteneket, akik sem a szenvedést, sem a halált nem ismerik, míg itt a földön sorra jönnek-múlnak a szánalmas emberi nemzedékek. Hirtelen rémület fogta el, s félni kezdett Phoibosz nyilaitól. Bár sokféle baj gyötörte, s éveinek is nehéz volt a súlya, szerette a napfényt, és igen félt a haláltól.

Ezért is jó gondolata támadt. Maga felé húzta egy kis szilfának a hajlós törzsét, s mihelyt az odaért hozzá, ivóedényét a fiatal fa végső ágára akasztotta, s mikor a fa kiegyenesedett, az Aggastyán ajándékát a magas égbe röpítette.

A fehér Kümé, falakkal övezve, a tenger partján emelkedett. Egész a városkapuig meredek hová tegyék a lábak visszérrel rendelkező piócáit vezetett, lapos kövekből összeróva. Ezt a kaput oly korban építhették, amelynek még az emléke is eltűnt, s azt mondták, hogy maguk az istenek emelték. Zárókövén nem is egy vésett jel volt látható, amelyeket mindeddig senki se tudott megfejteni, de úgy értelmezték őket, mint szerencsés jeleket.

A kaputól nem messze nyílt a város főtere, ahol a fák alatt felfénylettek az öregek padjai. Az Aggastyán itt állt meg, ennek a térnek a közelében, éppen a tengerrel szemben. Itt, e helyen volt az ő háza. Kicsike volt és alacsony, nem olyan szép, mint a szomszéd háza, ahol egy híres jós lakott, gyermekeivel egyetemben.

A kicsi ház bejárója alig-alig hogy kilátszott egy nagy halom trágya közül, ahol akkor épp egy sertés kutatgatott az ormányával. Maga ez a halom is szerény terjedelmű volt, nem pedig olyan tekintélyes, amilyen a gazdagok háza előtt terebélyesedik. De a ház mögött gyümölcsös virult, és istállók emelkedtek, az Aggastyán keze művei, faragtalan kövekből.

hová tegyék a lábak visszérrel rendelkező piócáit terpentinfürdőket tehet visszerekkel

A nap már a fehérlő ég magaslatáig emelkedett, s a tengeri szellő is megszűnt. Valami megfoghatatlan tűz remegett a levegőben, s egyre jobban égette az emberek és az állatok mellét. Az Aggastyán megállt egy percre háza küszöbe előtt, hogy homloka verejtékét letörölje a kezefejével.

BERDA JÓZSEF ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEI

Kutyája kilógó nyelvvel figyelt, lihegve és mozdulatlanul. Melantho, a vén szolgáló már jött is a ház mélyéből, s a küszöbön megállva, áldón köszöntötte gazdáját. Kicsit váratott magára, mert egy isten valami rossz szellemet ültetett a lábába: attól dagadhatott meg, s attól lett oly nehéz, két tömlő bornál is nehezebb. Kériai rabszolganő volt, s egy király adta fiatalon ajándékba az énekesnek, aki akkor még maga is ifjú volt és erőteljes.

Új gazdája ágyában Melantho sok-sok gyermeket szült. Egynéhányan elhaltak köztük, mások meg messze vándoroltak, hogy az akhájok városaiban énekesi vagy kerékgyártó mesterséget űzzenek, mivel mindnyájan találékony elmét kaptak örökségbe. S Melantho egyedül maradt a házban Arétével, a menyével, s Arété két gyermekével.

Bekísérte gazdáját a füstös gerendázatú terembe, ahol a házi oltár előtt a tűzhely köve terült el középen, vörösfényű parázzsal és olvasztott zsírral borítva.

Fodrászhoz okvetlenül be kellene ugrania. Már a gondolattól megkeseredik a szája, mintha tablettás bort öklendezne fel: a Turf bérszámfejtője vár rá. Aztán néhány pillanatra mindenről megfeledkezik, amíg elmerül a járulékok és levonások számértékeiben. Ezek talán a legboldogabb pillanatai. Harmadik éve.

A terem körül, két emeleten, szűk kis szobák sorakoztak, és falépcső vezetett fel az asszonyok szobáiba. A tetőt tartó pillérekhez bronzfegyverek voltak támasztva, az Aggastyán hordta őket még fiatal korában, mikor még a királyokat követte a városokba, ahova ezek szekéren jártak a küméi leányokért, valahányszor távoli hősök el-elragadták őket otthonukból.

A terem egyik gerendájára jókora ökörcomb volt felakasztva. A város vénei küldték előző nap, hogy megtiszteljék vele az énekest. Az Aggastyán felvidult az ajándék láttára. Ahogy ott állt a teremben, hosszú sóhaj szakadt fel öreg, kiszáradt melléből, azután köntöse alól pár szál fokhagymát szedett elő, egyszerű vacsorája maradékát, azonkívül Aegea királyának ajándékát, egy égből hullott értékes követ, mert vasból volt, de igen kicsi, dárdahegynek sem elegendő.

Még egy kavicsot is hozott, almaecet találta valahol.

hová tegyék a lábak visszérrel rendelkező piócáit hírek a visszér kezelésében

Ez a kavics, ha jó oldalról nézték, emberfejet ábrázolt. Az Aggastyán megmutatta Melanthónak, és így szólt: - Nézd csak, asszony, ezt a kavicsot: ugye mennyire hasonlít Pakóroszhoz, a kovácshoz; ez csakis az istenek tudtával történhetett így, különben egy kődarab hogyan is hasonlíthatna úgy Pakóroszhoz.

S miután a vén Melantho vizet öntött az Aggastyán kezére és lábára, hogy lemossa róluk az úton kapott por szennyét, az énekes két kezébe fogta a jókora ökörcombot, odavitte az oltárra, s nekifogott, hogy lefejtse a bőrét.

Ha az alábbi mellékhatások közül valamelyik Önnél is jelentkezik, mindenképpen kérje ki kezelőorvosa tanácsát. Szükség lehet kompressziós kötés felhelyezésére, fertőzés esetén antibiotikum alkalmazására, allergiás reakció fellépésénél antiallergén gyógyszer szedésére.

Mivel bölcs volt és óvatos, az ételek készítését sose bízta a nőkre vagy a gyermekekre; s akárcsak a királyok, maga sütötte az állatok húsát. Melantho közben hová tegyék a lábak visszérrel rendelkező piócáit feléleszteni a tüzet. Addig fújt, addig fújdogált a száraz faágacskákra, míg egy isten lángokkal nem borította az egészet. Ámbár ez szent feladat volt, az Aggastyán engedte, hogy asszony végezze őhelyette, mivel igen ránehezült a fáradtság és az aggkor.

S mikor a láng felcsapott, az Aggastyán beledobta a darabokra vagdalt ökörhúst, s bronzvillával forgatta őket, valamennyit sorjában.

A sarkára kuporodva szítta magába a fanyar füstöt, amely belepte a termet, s könnyet csalt hová tegyék a lábak visszérrel rendelkező piócáit a szeméből; de elméjét ez nem bántotta, mivel már rég megszokta, meg azért is, mert ez a füst a házi bőség jele volt.

Ahogy a hús nyersesége szépen-lassan megenyhült a tűz győzhetetlen erejétől, az Aggastyán egymás után ajkához emelte a húsdarabokat, lassan rágódva csak rajtuk eltörődött fogaival, és szó nélkül eddegélt. Mellette ott állt a vén Melantho, sötét bort öntögetett neki egy agyagból gyúrt kupába, hasonlóba ahhoz, melyet reggel az istennek áldozott. Miután enyhítette éhét-szomját, megkérdezte, rendben-e minden a házban és az istállóban.

S érdeklődött afelől is, mennyi gyapjút fontak, míg távol volt, hány sajt szárad a csurgatókon, s érett-e már az olaj a préselésre. S eltűnődve azon, hogy milyen kevés jutott néki a föld változatos javaiból, így szólt: - A hősök csordaszám legeltetik az ökröket meg az üszőket a réten. Szép és erős rabszolgáiknak szinte se szeri, se száma; házaiknak ércből és elefántcsontból van a kapuja, s asztalaik roskadoznak a szebbnél szebb aranykupák alatt.

Szívük ereje szerezte nékik ezeket a kincseket, s olykor hajlott korukig is meg tudják őrizni mindannyit. Pedig hát fiatal koromban voltam olyan bátor, mint ők, viszont nem voltak se lovaim, se szolgáim, se szekereim, de még csak tömör fegyverzetem se, hogy felérhettem volna velük a hajdani csatákban, s szerezhettem volna, mint ők, aranyból való székeket és szépséges rabnőket.

Az, aki gyalogosan harcol, s fegyvere is inkább gyenge, nem sok ellenséget pusztíthat el, mert hiszen maga is fél marva ohanyan visszerek kezelése haláltól. Épp ezért hiába küzdöttem a szolgák szürke hadában, a városok falainál, bizony sose jöttem haza valami gazdag zsákmánnyal.

A vén Melantho így felelt: - A háború adhat ugyan kincseket az embereknek, de éppúgy el is veheti tőlük. Apámnak, Küphosznak sok-sok nyája s palotája is volt Mülatában.

De fegyveres idegenek mindent elraboltak tőle, s meg is ölték. Engem rabnőnek vittek el, de nem bántak velem rosszul, mivel még fiatal voltam. A fejedelmek ágyukba fogadtak, és sose kellett éheznem.

hová tegyék a lábak visszérrel rendelkező piócáit mit gyógyíthat a visszér

Te voltál utolsó gazdám, és egyben a legszegényebb. Mindezt csendes hangon mondta, öröm és szomorúság nélkül. Az Aggastyán így felelt: - Melantho, nem panaszkodhatsz rám, mert mindig jól bántam veled.

II. Két fiatal beszélget

Sose hányd a szememre, hogy nem szereztem tömérdek kincset. Vannak kovácsok és fegyvermívesek, egyik gazdagabb a másiknál.

Akik jó szekereket gyártanak, nagy haszonnal dolgoznak. A jósok is mindenkor dús ajándékokat kapnak.

I. Társalgóban

De az énekeseknek annál keservesebb a sorsuk. A vén Melantho ezt válaszolta: - Sok más emberé se könnyebb. S nehézkesen ment ki a házból, hogy egy kis fát hozzon be menyével együtt, a kamrából.

A nap heve ekkor már győzhetetlen erővel tűzött az emberekre és az állatokra, s a madarakat is elnémította a mozdulatlan lombok között. Az Aggastyán egy gyékényre feküdt, kinyújtózkodott, befödte az arcát, s egy-kettőre elaludt.

Alvás közben néhány álmot bocsátottak rá az istenek, se szebbeket, se ritkábbakat, mint aminők máskor is megszállották. Ezek az álmok emberi és állati képekkel szórakoztatták.

egyetemi adjunktus, érsebész, lézersebészet

S mivel oly emberi lényeket is fel-felismert közöttük, akiket még akkor látott, mikor a virágzó földön éltek, s azóta, megfosztva a fénytől, sírhalom alatt hevertek, az Aggastyán úgy vélte, hogy a holtak lelkei a levegőben lebegnek, de már nincs erejük, s olyanok, mint a hiú árnyak. Arra is megtanították az álmok, hogy vannak állati s növényi árnyak, s azok is láthatókká válnak álmainkban. Biztos volt abban, hogy a holtak, akik a Hádészben bolyongnak, maguk formálják a képüket, mert hisz ki más formálhatná nékik, hacsak nem valamelyik isten, aki szívesen szédíti meg az emberek oly gyenge értelmét.

De hát mivel nem volt jós, nem tudott különbséget tenni a hazug és az igaz álmok között; s belefáradva abba, hogy intelmeket keresgéljen az éj zavaros képeiben, közömbösen nézett utánuk szorosra zárt szemhéja alól. Ahogy felébredt, a küméi gyermekeket látta maga előtt, szép sorjában, s amellett tisztelettudó magatartásban: költészetre és zenére tanította mindannyit, úgy, ahogy őt meg az apja tanította hajdanán. Köztük volt menye két fia is. Néhányan vaknak látszottak; ugyanis szívesebben adták énekesnek az olyanokat, akik megfosztva szemük világától, nem dolgozhattak a mezőn, s a hősöket se követhették háborúba.

ANATOLE FRANCE: KÉKSZAKÁLL HÉT FELESÉGE ÉS MÁS ELBESZÉLÉSEK

Mindannyian ajándékot tartottak a kezükben, azzal fizették a leckéket: gyümölcsöt, sajtot, lépesmézet vagy egy báránynak a gyapját, s csak azt várták, hogy a mester elfogadja, amit hoztak, addig le se merték tenni a belső házi oltárra.

Az Aggastyán felemelkedett, fogta a lantját, amely a terem egyik gerendáján függött, s jóságosan így szólt a gyermekekhez: - Az igazság, gyermekek, azt kívánja, hogy a gazdag nagyobb ajándékot, a szegény meg szerényebbet hozzon.

Zeusz apánk sem osztotta szét egyformán a javakat az emberek közt. De megbüntetné azt a gyermeket, aki el merné ragadni az isteni énekest megillető adományt. A vigyázatos Melantho már vitte is az oltárról a különböző ajándékokat. S az Aggastyán, miután felhangolta hangszerét, mindjárt egy dalra próbálta megtanítani a gyermekeket, akik keresztbetett lábbal ültek ott körötte, a földön.

Igen szép.

hová tegyék a lábak visszérrel rendelkező piócáit a lábak varikózisának otthoni kezelésére

S már énekelt is. Erőteljesen tagolta a hangokat, egyforma hangsúlyt és ütemezést alkalmazva minden verssorra; és hogy ne gyengüljön a hangja, szabályos időközökben három húrú lantjának pengetésével erősítette. S mielőtt a szokásos pihenőkhöz ért volna, éles kiáltást hallatott a húrok nyers vibrálása közben. Miután így elmondott pár verssort, kétszer annyit, mint kezünk minden ujja, ugyanazokat a sorokat a gyermekekkel is elismételtette; azok egyszerre kiáltottak, szinte sikoltozó hangon, és mesterük példájára ők is belekaptak a lantjukba, amelyet kisebb formában ők maguk faragtak fából, s amely nem adott semmi hangot.

Az Aggastyán türelemmel ismételte a verssorokat, mindaddig, míg a kis énekesek pontosan meg nem tanulták őket. A figyelmesebbeket megdicsérte, de akiknek gyenge volt az eszük vagy az emlékezetük, azokat lantja fájával ütögette, amire a bűnösök csak úgy csendesen sírdogáltak, a terem egyik pilléréhez támaszkodva.

Az Aggastyán csak példát mutatott; de szabályokat nem adott hozzá, mert úgy hitte, hogy a költészet törvényeit már réges-rég megállapították, s hogy az emberi elmének ebbe nincsen beleszólása.

Ami tanácsot adott nékik, csak az illendőségre vonatkozott.

hová tegyék a lábak visszérrel rendelkező piócáit kenőcs a visszerek visszér háló

Ily módon tanította őket: - Tiszteljétek, gyermekeim, a hősöket és a királyokat, mert feljebbvalók minden más embernél. A hősöket a nevükön és apjuk nevén nevezzétek, hogy aztán az emberek megtartsák őket az emlékezetükben. Ha egy gyülekezetben ültök, meztelen lábszáratok fedjétek be a köntöstökkel, s magatartástok hová tegyék a lábak visszérrel rendelkező piócáit olyan fesztelen legyen, mint szemérmes. S másra is oktatta őket: - Ne köpjetek a folyókba, mert meg van szentelve a vizük.

Ne változtassatok semmit, feledségből vagy szeszélyből, azokon az énekeken, amiket tőlem tanultok; s ha egy király így szól hozzátok: "Milyen szép ének. Ki tanított rá? Megevett egy darabot a teremben, a tűzhely előtt, miután egy bronzbaltával széttörte a csontokat, hogy kiszívja a velőt, mert csak ő volt méltó a házban, hogy velővel táplálkozzon; s a maradék húst, kétnapi eleségül, meghagyta a nőknek és a gyermekeknek.

Akkor jutott eszébe, hogy csakhamar mi se marad ebből a jó élelemből, s magában ilyen módon elmélkedett: "A gazdagokat, lám, szereti Zeusz, de a szegényeket már nem. Bizonyosan megbántottam akaratlanul egy istent azok közül, akik az erdőkben vagy a hegyekben rejtőznek, vagy csak egy isten gyermekét; és most ezért kell tengődnöm ilyen nyomorult öregségben, hogy bűnhődjek azért az önkéntelen bűnömért.